Reorganitzant la xarxa 2015

Catalan[Castellano debajo]

Hola!

Després de la primera crida de reorganització de la xarxa (veure entrada), i la resposta d’algunes persones en col·laborar, aquí llistem de forma molt més concreta les tasques que creiem que s’haurien de dur a terme des de la Xarxa:

Gestió de la informació: espai web i imatge:

 • Migrar a wordpress.org per tal de tenir un hosting on poder instalar plugins com per exemple un fòrum.
 • Registrar redespirulina.net i xarxasespirulina.cat.
 • Canviar la cara a l’espai web per fer-lo més adequat a les tasques que està realitzant la xarxa, entenem que com a mínim:
  • Incloure un fòrum on tots els espirulinaires puguin comentar el desenvolupament dels seus cultius.
  • Ordenar i reestructurar l’apartat mediateca.
  • Que hi hagi un apartat d’events.
  • Traduir el web al castellà i al català, mitjançant el plugin wpml
 • Realitzar un logo per la xarxa.
 • Documentar el procés de cultiu amb un manual pràctic i senzill.

A nivell de recursos i adminsitratiu:

 • Crear una associació, simplement per tenir un organisme jurídic el qual permeti, entre altres tenir un número de compte, demanar ajudes i subvencions; però que no serveixi per supeditar les formes d’organitzar-se de la xarxa.
 • Obrir un número de compte a Triodos, o qualsevol altre banc que permeti operar i sigui “menos malo”.
 • Buscar finançament personal/empresarial/institucional sempre i quan vagi amb la lògica de la xarxa i no posi en entredit la forma de funcionar ni els principis.
 • Cercar persones que s’ocupin de la posada en marxa i posteriorment del manteniment de la xarxa.

Manteniment:

 • Coordinació general de la xarxa.
 • Dur la contabilitat de la xarxa.
 • Acollir les peticions de noves cultivadores. Enviaments de soques i kits de cultiu. Que cap espirulinaire amb ganes de cultivar es quedi sense espirulina.
  • Aquesta és una de les tasques més grans i que es pot descentralitzar. Per exemple, per biorregions, etc.
 • Tenir un o varis espais de referència on mantenir la soca pura i de bona qualitat.
 • Continuar investigant formes de cultivar l’espirulina a casa.
 • Enxarxar cultivadores artesanals d’arreu del planeta.
 • Enxarxarse amb altres organitzacions i països per tal de fer una xarxa internacional.
 • Organitzar una trobada anual, com a mínim, entre diferents espirulinaires. Quedaría bacant per aquesta tardor 2015.

Com es pot comprobar algunes tasques requereixen de finançament propi, per això una de les tasques prioritàries serà buscar aquest finançament.

Creiem que el gruix de les tasques es poden fer des de l’activisme i el voluntariat. Tot i això, no volem que torni a passar que la xarxa quedi deserta perquè les persones que ho estaven dinamitzant no tenien suficients recursos.

Per això, tothom qui vulgui ocupar-se d’alguna de les tasques descrites a sobre, agrairem que es fiqui en contacte a través del correu xarxaespirulina [at] moviments.net explicant què li agradaria fer i què necessita com a intercanvi. Posteriorment veure’m (a ser possible a la trobada de tardor 2015) si s’ha pogut arribar a finançar el projecte i com estan les tasques.

Aprofitem també per agraïr la Fundació Terre-Humaine que ha apostat per finançar aquesta nova època de la xarxa espirulina amb 2.225€ per culminar aquest procés:

Moltes gràcies,

Xarxa espirulina.

 

[CASTELLANO]

Después de la primera llamada de reorganización de la red (ver entrada), y la respuesta de algunas personas en colaborar, aquí listamos de forma mucho más concreta las tareas que creemos que se deberían llevar a cabo desde la Red:

Gestión de la información: espacio web e imagen:

 • Migrar a wordpress.org para tener un hosting donde poder instalar plugins como por ejemplo un foro.
 • Registrar redespirulina.net y xarxasespirulina.cat.
 • Cambiar la cara al espacio web para hacerlo más adecuado a las tareas que está realizando la red, entendemos que como mínimo:
  • Incluir un foro donde todos los espirulinaires puedan comentar el desarrollo de sus cultivos.
  • Ordenar y reestructurar el apartado mediateca.
  • Que haya un apartado de eventos.
  • Traducir la web al castellano y al catalán, mediante el plugin WPML
 • Realizar un logo para la red.
 • Documentar el proceso de cultivo con un manual práctico y sencillo.


A nivel de recursos y adminsitrativo:

 • Crear una asociación, simplemente por tener un organismo jurídico el que permita, entre otras tener un número de cuenta, pedir ayudas y subvenciones; pero que no sirva para supeditar las formas de organizarse de la red.
 • Abrir un número de cuenta en Triodos, o cualquier otro banco que permita operar y sea “menos malo”.
 • Buscar financiación personal / empresarial / institucional siempre y cuando tenga la lógica de la red y no ponga en entredicho la forma de funcionar ni los principios.
 • Buscar personas que se ocupen de la puesta en marcha y posteriormente del mantenimiento de la red.


Mantenimiento:

 • Coordinación general de la red.
 • Llevar la contabilidad de la red.
 • Acoger las peticiones de nuevas cultivadores. Envíos de cepas y kits de cultivo. Que ningún espirulinaire con ganas de cultivar se quede sin espirulina.
 • Esta es una de las tareas más grandes y que se puede descentralizar. Por ejemplo, para biorregiones, etc.
 • Tener uno o varios espacios de referencia donde mantener la cepa pura y de buena calidad.
 • Continuar investigando formas de cultivar la espirulina en casa.
 • Enredarse cultivadores artesanales de todo el planeta.
 • Enredarse con otras organizaciones y países para hacer una red internacional.
 • Organizar un encuentro anual, como mínimo, entre diferentes espirulinaires. Quedaría bacante para este otoño 2015.


Como se puede comprobar algunas tareas requieren de financiación propia, por eso una de las tareas prioritarias será buscar esta financiación.

Creemos que el grueso de las tareas se pueden hacer desde el activismo y el voluntariado. Sin embargo, no queremos que vuelva a ocurrir que la red quede desierta porque las personas que lo estaban dinamizando no tenían suficientes recursos.

Por ello, todo el que quiera ocuparse de alguna de las tareas descritas arriba, se puede poner en contacto a través del correo xarxaespirulina [at] moviments.net explicando qué le gustaría hacer y qué necesita como intercambio. Posteriormente veremos (a ser posible en el encuentro de otoño 2015) si se ha podido llegar a financiar el proyecto, las personas y en qué estado se encuentran las tareas

Aprovechamos también para agradecer que la Fundació Terre-Humaine ya ha apostado para fianciar esta nueva época de la red, y donado 2.225€ para culminar este proceso.

Muchas gracias,

xarxa espirulina

Leave a Reply